Pronunciation

  • Çeviri
  • Ekstralar

Ders 2: Telaffuz

Sessiz harflere göz atalım.

Th sessizi

th” thı veya dı olarak okunur. Dinleyin ve benden sonra tekrar edin.

Thı

Three, Thin, Birthday, Healthy, Both, Bath

The, this, they, there

Sh sessizi

sh” şı olarak okunur.

she, shy, shore

Ch sessizi

ch” çı olarak okunur.

chair, chunk, couch

W sessizi

w” uı olarak okunur.

when, where, cow, saw

R sessizi

r” rı olarak okunur.

rice, red, car, core

T sessizi

t” sözcüğün ilk harfi ise ta olarak okunur.

table, tall

t” iki sesli harf arasında şöyle okunur.

better, computer, water

Şimdi benzer seslere göz atalım. Dinleyin ve farkı duymaya çalışın.

hit heat

will wheal

uncle ankle

cup cap

bed bad

pen pan

men man

sheep ship

cheap chip

stear stir

Belirli harfler bazı sözcüklerin içinde kullanıldığında telaffuz edilmezler. Bunlardan bazılarına göz atalım:

doubt, debt

chemist, chaos

know, Knight

psychology, pneumonia

isle, island

listen, castle

wwrite, wrong

Konular