Phrasal Verbs

 • Çeviri
 • Ekstralar

Lesson 30: Phrasal verbs (öbek fiiller)

Bazı fiiller iki sözcükten oluşur. (Fiil + edat veya zarf). Bunlar günlük hayatta sıkça kullanılır.

Get + up get up (e.g. get out of bed) - yataktan çıkmak, kalkmak

Take + off take off (e.g. remove clothes) - elbiselerini çıkarmak

Örnekler:

Get up (kalkmak)

What time do you get up? Kaçta kalkarsın?

I get up at 7 o’clock every morning. Her sabah saat 7’de kalkarım.

She gets up at the same time every day. Her gün aynı saatte kalkar.

I can’t get up early in the morning. Sabah erken kalkamam.

---

get on and get off a bus, tram, train, plane, horse or bike. (binmek ve inmek; otobüs, tramvay, tren, uçak, at veya bisiklet)

I get on the bus at Oxford Street and get off at the city center. Otobüse Oxford sokağında bindim ve şehir merkezinde indim.

Where do you want to get off? Nerede inmek istersiniz?

I want to get off at Bond Street please. Bond caddesinde inmek istiyorum, lütfen.

You should get off the train at Broadway Station and get on the 29D bus. Broadway istasyonunda trenden inmeli ve 29D otobüsüne binmelisiniz.

---

Turn on and off: light, computer, cell phone, TV or radio (açmak/yakmak ve kapatmak/söndürmek; bilgisayar, vep telefonu, TV veya radio)

Can you turn on the light please? Işığı açabilir misin lütfen?

Turn off that TV and go and do your homework! TV’yi kapat ve git ödevini yap!

We have to turn off our cell phones before class. Dersten önce cep telefonlarımızı kapatmalıyız.

Pratik yapalım…

Fill in the blanks with the phrasal verbs you have learned.

 1. What time do you _______ everyday?

 2. She was on the bus. The bus stopped and she _______.

 3. Can you _______ the TV please before you go to bed?

 4. He _______ late today and missed the bus. 

 5. I can’t see anything. _______the light please.

---

Answers:

 1. What time do you get up everyday?

 2. She was on the bus. The bus stopped and she got off.

 3. Can you turn off the TV please before you go to bed?

 4. He got up late today and missed the bus. 

 5. I can’t see anything. Turn on the light please.

Vocabulary:

Get up: kalkmak

Get on: binmek

Get off: inmek

Turn on: açmak

Turn off: kapamak

Bus: otobüs

Tram: tramvay

Train: Tren

Plane: Uçak

Horse: At

Bike: bisiklet

Light: Işık

Computer: bilgisayar

Cell phone: cep telefonu

Radio: radyo

Konular