Countables

  • Çeviri
  • Ekstralar

Lesson 24: Countables, Uncountables, Quantifiers (sayılabilenler, sayılamayanlar, niceleyenler)

Countables: 

Sayılabilenler adet olarak ifade edebildiğimiz şeylerdir.

Örneğin: book (kitap), apple (elma), dog (köpek), cat (kedi), box (kutu), bottle (şişe), etc (vs).

Sayılabilen isimleri hem tekil hem de çoğul olarak kullanabiliriz.

There is a book. (Bir kitap var)

There are two books. (İki kitap var)

I have three pens. (Üç kalemim var)

Uncountables: 

Sayılamayanlar adet olarak ifade edilemeyen şeylerdir.

Örneğin: water (su), food (yemek), music (müzik), love (aşk), money (para), etc (vs).

Sayılamayan isimleri her zaman tekil halde kullanırız.

These are musics. 

This is music. 

Sayılamayan isimleri a veya an ile kullanamayız.

A water.

A bottle of water.

A milk

A glass of milk.

Quantifiers 1: Some ve Any (bazı/biraz, hiç)

Sayılabilen ve sayılamayan isimleri some ve any ile birlikte kullanabiliriz. 

There aren’t any books. (sayılabilen) (Hiç kitap yok)

There is some water. (sayılamayan) (Biraz su var)

Any sözcüğünü yalnızca sorularda ve olumsuz cevaplarda kullanırız:

Are there any…? Soru any?

Yes, there are some…. Olumlu cevap some

No, there aren’t any… Olumsuz cevap any

Örnekler:

Are there any dogs? Hiç köpek var mı?

Yes, there are some dogs. Evet, biraz köpek var.

No, there aren’t any dogs. Hayır, hiç köpek yok.

Is there any money? Hiç para var mı?

Yes, there is some money. Evet, biraz para var.

No, there isn’t any money. Hayır, hiç para yok.

Quantifiers 2: much, many, a lot of (çok, fazla, bir sürü)

much + sayılamayan isim soru cümlelerinde ve olumsuz cümlelerde: 

How much sugar have you got? Ne kadar şekerin var?

I haven’t got much sugar. Çok şekerim yok.

many + sayılabilen isim (çoğul) soru cümlelerinde ve olumsuz cümlelerde:

How many boys are in the room? Odada kaç erkek var?

There aren’t many people in the room. Odada fazla insan yok.

A lot of + sayılamayan veya sayılabilen isim (çoğul) olumlu cevaplarda: 

I have got a lot of sugar. Bir sürü şekerim var.

There are a lot of boys in the room. Odada bir sürü erkek var.

Diğer örnekler:

Have you got much homework? Çok ödevin var mı?

Yes, I have got a lot of homework. Evet, bir sürü ödevim var.

No, I haven’t got much homework. Hayır, çok ödevim yok.

Have you got many brothers and sisters? Çok abin ve kız kardeşin var mı?

Yes, I have got a lot of brothers and sisters. Evet, bir sürü abim ve kız kardeşim var.

No, I haven’t got many brothers and sisters. Hayır, çok abim ve kız kardeşim yok.

Quantifiers 3: few, a few, little, a little (az, biraz)

Little, a little + sayılamayan isim 

little money (negatif anlam) (az para)

a little milk (pozitif anlam) (az süt)

There is little money in my wallet. (negatif anlamda) Cüzdanımda az para var.

There is a little milk left in the fridge. (pozitif anlamda) Dolapta biraz süt var.

few, a few + sayılabilen isim (çoğul) 

few boys (negatif anlam) (biraz erkek)

a few people (pozitif anlam) (biraz insan)

There are few boys in the room. (negatif anlamdaOdada az erkek var.

There are a few people in the subway. (pozitif anlamdaMetroda az insan var.

Konular